ALGEMENE VOORWAARDEN FOODMAKER – 31 MAART 2020

1. Definities

·         Algemene Voorwaarden”: deze algemene verkoopsvoorwaarden van Foodmaker van toepassing op de levering van Producten aan de Klant;

·         “Klant” of “Consument”: de natuurlijke persoon die de Overeenkomst afsluit of de rechtspersoon in wiens naam een vertegenwoordiger of gevolmachtigde de Overeenkomst afsluit;

·         Overeenkomst”: de abonnementen en online bestellingen met betrekking tot de Producten gedaan door de Klant via de Website;

·         Persoonsgegevens”: de naam, voornaam, adres voor levering, rekeningnummer voor terug stortingen door Foodmaker, adres voor facturatie, identificatiegegevens van de rechtspersoon (indien van toepassing), telefoonnummer en e-mailadres van de Klant zoals ingegeven door de Klant op de Website op het ogenblik van de bestelling van de Producten;

·         “Producten”: de maaltijdboxen bestaande uit producten van Foodmaker;

·         “Foodmaker”: een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 50, 2260 Westerlo, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0844.295.819 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout); en

·         “Website”: de website www.thefoodmaker.com van Foodmaker waarop de Klant de bestelling voor de Producten kan plaatsen.

 

2. Toepassingsgebied

(1) De rechtsverhouding tussen de Klant en Foodmaker met betrekking tot de levering van Producten wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden. De op het moment van bestelling van kracht zijnde Algemene Voorwaarden van Foodmaker zijn van toepassing op alle leveringen van Producten, Overeenkomsten en facturen uitgaande van Foodmaker.

(2) De Klant erkent voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt ze. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele voorwaarden van de Klant, die niet tegenstelbaar zijn aan Foodmaker, zelfs niet indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

 

3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst

(1) Het aanbod van Foodmaker op de Website bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Producten. Foodmaker is echter niet verantwoordelijk voor materiële vergissingen in deze omschrijving.

(2) Het aanbod van Foodmaker op de Website richt zich tot eindgebruikers in België.

(3) De bestelde Producten zijn niet bestemd voor wederverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke omvang aanvaard.

(4) De Klant kan een bestelling plaatsen op de Website door het door Foodmaker online beschikbaar gestelde bestelformulier in te vullen en te bevestigen. Alle stappen van het online bestelproces op de Website dienen door de Klant correct doorlopen worden.

(5) Foodmaker zal de ontvangst van de bestelling elektronisch bevestigen via een orderbevestiging dat een ordernummer bevat. Pas na het aanvaarden van de bestelling door Foodmaker ontstaat een recht op levering van de bestelde Producten.

(6) De Klant kan de Producten individueel bestellen of kan kiezen voor een abonnementsformule.

(7) Foodmaker is enkel gebonden tot levering van de Producten zoals specifiek omschreven in de orderbevestiging of de andere documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst.

(8) Foodmaker verkoopt geen Producten aan Consumenten onder de achttien (18) jaar.


4. Verplichtingen Klant

(1) De Klant is ertoe gehouden de product- en gebruiksaanwijzingen, alsook de waarschuwingen bij de geleverde Producten aandachtig te lezen en in acht te nemen. Foodmaker is niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en de Klant vrijwaart Foodmaker tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(2) De Klant verbindt zich ertoe zijn/haar Persoonsgegevens correct en zo volledig mogelijk in te vullen op de Website voor doeleinden van bestelling van de Producten.

 

 

 

5. Geen herroepingsrecht

De Consument beschikt voor de aankopen van Producten op de Website niet over een herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, vermits deze aankopen betrekking hebben op de levering van goederen die slechts beperkt houdbaar zijn en snel kunnen bederven (artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht).

 

6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

(1) De Klant kan de Overeenkomst van bepaalde duur (individuele bestelling van Producten) of onbepaalde duur (abonnementsformule die bestaat uit een abonnement en het periodiek leveren van Producten) op ieder ogenblik tijdelijk onderbreken, wijzigen of beëindigen onder voorbehoud van hetgeen bepaald in dit artikel 6.

(2) Een Overeenkomst van bepaalde duur wordt niet stilzwijgend verlengd maar neemt een einde bij het verstrijken van de duur.

(3) Elke onderbreking, wijziging of beëindiging van de Overeenkomst wordt door de Klant steeds via de Website aangegeven en moet steeds uiterlijk vóór 9 uur ’s ochtends de dag voorafgaand aan de dag van levering (woensdag of vrijdag) gebeuren.

(4) Indien de Klant de Overeenkomst beëindigt uiterlijk vóór 9 uur ’s ochtends de dag voorafgaand aan de dag van levering (woensdag of vrijdag), ontvangt de Klant geen Producten meer. De Overeenkomst zal dan definitief beëindigd zijn. Om bij een Overeenkomst van onbepaalde duur de bestelling (en dus de leverings- en betalingsverplichting) van de volgende Producten te annuleren, dient de Klant de Overeenkomst van onbepaalde duur uitdrukkelijk te beëindigen door via de Website aan te geven dat de Klant geen toekomstige leveringen van Producten meer wenst te ontvangen.

(5) Bij beëindiging van de Overeenkomst (zowel van bepaalde als van onbepaalde duur) door de Klant, zal Foodmaker de reeds door de Klant betaalde bedragen die niet langer verschuldigd zijn omwille van beëindiging van de Overeenkomst, terugbetalen aan de Klant binnen dertig (30) kalenderdagen op het rekeningnummer dat de Klant heeft opgegeven aan Foodmaker.

 

7. Prijzen en betaling

(1) De prijzen voor de Producten zoals vermeld op de Website zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten binnen België, tenzij anders vermeld.

(2) Online bestellingen via de Website dienen onmiddellijk door de Klant betaald te worden. Voor de betaling kan de Klant alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en op de Website aangegeven betaalwijzen.

(3) In geval van abonnement en indien de Klant kiest voor betaling via PayPal of kredietkaart, wordt het bedrag periodiek van de PayPal- of kredietkaartrekening van de Klant afgehaald. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn bij de behandeling van de betaling.

(4) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Foodmaker niet gehouden tot levering van de Producten zolang de online bestelling van de Producten niet integraal is betaald door de Klant.

(5) Voor de online betalingen doet Foodmaker een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Foodmaker heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

(6) De prijs verschuldigd door de Klant is de prijs zoals op de orderbevestiging weergegeven.

(7) Foodmaker is gerechtigd te allen tijde de prijzen voor de Producten aan te passen via wijziging van de prijzen op de Website. Mocht de Klant bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te beëindigen via de Website, met inachtname van de bepalingen van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant de Overeenkomst echter niet beëindigt en de Klant blijft gebruik maken van de Producten vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijzen, dan zijn deze vanaf dat ogenblik automatisch van toepassing op de Overeenkomst.

(8) Foodmaker is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst, en met name het leveren van de Producten, op te schorten zolang de Klant niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

(9) Professionele Klanten die bestellingen plaatsen voor professioneel gebruik kunnen bij de bestelling op de Website een factuur aanvragen. Facturen worden door Foodmaker uitsluitend elektronisch aangeboden aan de Klant.

 

8. Levering / onderbreking of opschorting van levering – overdracht van risico

(1) Foodmaker levert, desgevallend op basis van een abonnement, de Producten aan de Klant.

(2) Foodmaker zal de Producten slechts leveren na volledige betaling van de Producten via de Website.

(3) Foodmaker doet voor de levering van de Producten beroep op een logistieke partner die overal in België bezorgt.

(4) Leveringen van bestellingen via de Website gebeuren standaard op woensdag en op vrijdag (feest- en brugdagen uitgezonderd).

(5) De levering vindt plaats op het adres dat de Klant heeft aangeduid als leveringsadres. De Klant kan zijn/haar leveringsadres wijzigingen via de Website uiterlijk tot 9 uur ’s ochtends de dag voorafgaand aan de voorziene dag van levering (woensdag of vrijdag).

(6) De Klant dient ervoor te zorgen dat de persoonlijke aflevering (hetzij door persoonlijke afgifte hetzij door contactloze levering) van de Producten op het door zijn/haar opgegeven leveringsadres mogelijk is tijdens de uren die de Klant heeft bevestigd aan Foodmaker. Indien de persoonlijke aflevering onmogelijk is, om welke reden dan ook, dan is de Klant in gebreke voor wat betreft de aanvaarding en alleen aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en schade.
Indien deze persoonlijke aflevering van de Producten onmogelijk is, dan wordt aan de Overeenkomst voldaan door Foodmaker door de Producten te plaatsen bij een buur of voor de deur van de woning van de Klant. De levering op deze wijze gebeurt volledig op risico van de Klant en Foodmaker is niet verantwoordelijk voor het bederven of verdwijnen van de Producten.

 

9. Aansprakelijkheid

(1) Foodmaker is slechts aansprakelijk voor door de Klant geleden materiële of lichamelijke schade indien deze het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van het niet nakomen van een verplichting van Foodmaker, of in geval van zware of opzettelijke fout van Foodmaker of diens werknemers.

(2) Aansprakelijkheid van Foodmaker voor indirecte en gevolgschade, winst- of inkomensverlies en verlies van besparingen is uitgesloten.

(3) Foodmaker is in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van door de Klant aan Foodmaker verstrekte onjuiste informatie en de Klant vrijwaart Foodmaker tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(4) Foodmaker is niet aansprakelijk voor eender welke schade door het niet opvolgen van door Foodmaker verstrekte product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en de Klant vrijwaart Foodmaker tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(5) Indien de Klant heeft gekozen voor levering bij zijn/haar buren, voor de deur van zijn/haar woning of op iedere andere wijze dan de persoonlijke aflevering, draagt de Klant hiervoor alle risico’s. Foodmaker is niet verantwoordelijk voor het bederven of verdwijnen van Producten, noch voor de hierdoor door de Klant geleden schade.

(6) In ieder geval is de aansprakelijkheid van Foodmaker beperkt tot de waarde van de Overeenkomst.

(7) De bepalingen inzake aansprakelijkheid in de voorgaande alinea’s zijn tevens van toepassing op de (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van Foodmaker die hierop een beroep kunnen doen.

 

10. Gebreken en klachten

(1) Foodmaker garandeert de kwaliteit en de versheid van haar Producten tijdens de aangeduide verbruiksperiode, dit op voorwaarde dat de Klant de Producten in de ongeopende verpakking en in adequate omstandigheden bewaart.

(2) Klachten inzake niet-conforme levering en zichtbare gebreken moeten gebeuren binnen de vierentwintig (24) uren na de levering. Na het constateren van enig gebrek, is de Klant gehouden om het gebruik van de betreffende Producten onmiddellijk te staken.

(3) In ieder geval dienen klachten steeds elektronisch te worden overgemaakt aan Foodmaker, met identificatie van de betrokken goederen en een gedetailleerde motivering van de klacht. Bij gebreke van tijdige klacht wordt de Klant geacht de geleverde Producten onherroepelijk te aanvaarden.

(4) De aansprakelijkheid van Foodmaker beperkt zich in elk geval - naar eigen keuze en inzicht van Foodmaker - tot het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige Producten. Is opnieuw leveren van de Producten niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de Klant recht op een terugbetaling van de prijs van de ontbrekende of gebrekkige Producten.

 

11. Privacy

Bij de afhandeling van bestellingen verwerkt Foodmaker de Persoonsgegevens. Om de Klant te informeren over wat er met deze gegevens gebeurt, hanteert Foodmaker een privacy verklaring die geraadpleegd kan worden op de Website via de privacyverklaring.

 

12. Overmacht

(1) Foodmaker is niet verantwoordelijk voor enige levering van Producten ingeval van overmacht (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot natuuromstandigheden, terroristische aanslagen, overheidsmaatregelen, stakingen, epidemieën en pandemieën, lock-out, personeelstekort, breuk van machines en/of gereedschappen, schaarste in grondstoffen en/of materialen, brand en vertragingen bij of faillissement van leveranciers of onderaannemers).

(2) Foodmaker behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of te verlengen zolang de situatie van overmacht duurt, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

13. Splitsbaarheid

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Algemene Voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen Foodmaker en de Klant onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de Algemene Voorwaarden. Indien Foodmaker en de Klant hierover geen overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

 

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

(1) Alle Overeenkomsten tussen Foodmaker en de Klant waarop onderhavige Algemene Voorwaarden betrekking hebben worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

(2) Alle geschillen die uit de Overeenkomst tussen Foodmaker en de Klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout.

 

 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES FOODMAKER – 31 MARS 2020

1. Définitions

·         « Conditions Générales » : les présentes conditions générales de vente de Foodmaker applicables à la livraison des Produits au Client ;

·         « Client » ou « Consommateur » : la personne physique qui conclut le Contrat ou la personne morale au nom de laquelle un représentant ou un mandataire conclut le Contrat ;

·         « Contrat » : les abonnements souscrits et les commandes passées en ligne par le Client via le Site web concernant les Produits ;

·         « Données à caractère personnel » : le nom, prénom, adresse de livraison, numéro de compte pour les remboursements effectués par Foodmaker, adresse de facturation, données d’identification de la personne morale (le cas échéant) et adresse électronique du Client, tels qu’entrés sur le Site web au moment de la commande des Produits;

·         « Produits » : les boîtes repas composées de produits Foodmaker ;

·         « Foodmaker » : une société anonyme de droit belge, ayant son siège social à 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 50, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro de TVA BE 0844.295.819 (RPM Anvers, division Turnhout) ; et

·         « Site web » : le site web www.thefoodmaker.com de Foodmaker sur lequel le Client peut passer la commande des Produits.

 

2. Champ d’application

(1) Le rapport juridique entre le Client et Foodmaker concernant la livraison de Produits est régi par les Conditions Générales. Les Conditions Générales de Foodmaker en vigueur au moment de la commande s’appliquent à toutes les livraisons de Produits, aux Contrats et aux factures émises par Foodmaker.

(2) Le Client reconnaît avoir préalablement pris connaissance des Conditions Générales et les accepte. Les présentes Conditions Générales prévaudront toujours sur les conditions éventuelles du Client, qui ne sont pas opposables à Foodmaker, même s’il est stipulé dans celles-ci qu’elles sont les seules conditions applicables.

 

3. Offre, commande et formation du Contrat

(1) L’offre de Foodmaker sur le Site web contient une description aussi complète et précise que possible des Produits proposés. Foodmaker ne sera toutefois pas responsable des erreurs matérielles commises dans cette description.

(2) L’offre de Foodmaker sur le Site web est destinée aux utilisateurs finals en Belgique.

(3) Les Produits commandés ne sont pas destinés à la revente. Seules les commandes correspondant aux besoins d’un ménage seront donc acceptées.

(4) Le Client peut passer une commande sur le Site web en remplissant et en confirmant le formulaire de commande mis à disposition en ligne par Foodmaker. Toutes les étapes du processus de commande en ligne sur le Site web doivent être correctement suivies par le Client.

(5) Foodmaker confirmera la réception de la commande par voie électronique au moyen d’une confirmation de commande avec un numéro de commande.  Un droit à la livraison des Produits commandés ne naîtra qu’après l’acceptation de la commande par Foodmaker.

(6) Le Client peut commander les Produits individuellement ou opter pour une formule d’abonnement.

(7) Foodmaker est uniquement tenue de livrer les Produits tels que spécifiquement définis dans la confirmation de commande ou les autres documents faisant partie du Contrat.

(8) Foodmaker ne vend pas de Produits aux Consommateurs âgés de moins de dix-huit (18) ans.


4. Obligations du Client

(1) Le Client est tenu de lire attentivement la notice du Produit et de respecter les instructions d’utilisation ainsi que les avertissements accompagnant les Produits livrés. Foodmaker ne sera responsable d’aucun dommage résultant du non-respect de la notice, des instructions d’utilisation ou des avertissements relatifs aux Produits, et le Client garantira Foodmaker de toute réclamation de tiers en la matière.

(2) Le Client s’engage à compléter correctement et de la manière la plus complète possible ses Données à caractère personnel sur le Site web aux fins de commande des Produits.

 

 

 

5. Aucun droit de rétractation

Le Consommateur ne dispose pour les achats de Produits effectués sur le Site web d’aucun droit de rétractation conformément aux dispositions du Livre VI du Code de droit économique, étant donné ces achats concernent la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement (article VI.53, 4° du Code de droit économique).

 

6. Durée et cessation du Contrat

(1) Le Client peut à tout moment interrompre temporairement, modifier ou résilier le Contrat à durée déterminée (commande individuelle de Produits) ou indéterminée (formule d’abonnement composée d’un abonnement et de la livraison périodique de Produits), sous réserve des dispositions du présent article 6.

(2) Un Contrat à durée déterminée ne sera pas renouvelé tacitement, mais prendra fin à l’expiration de la durée.

(3) Toute interruption, modification ou résiliation du Contrat sera toujours signalée par le Client via le Site web et devra toujours intervenir au plus tard avant 9 heures du matin le jour précédant celui de la livraison (mercredi ou vendredi).

(4) Si le Client résilie le Contrat au plus tard avant 9 heures du matin le jour précédant celui de la livraison (mercredi ou vendredi), il ne recevra plus de Produits. Le Contrat sera alors définitivement résilié. Pour annuler la commande (et donc l’obligation de livraison et de paiement) des Produits suivants dans le cas d’un Contrat à durée indéterminée, le Client doit expressément résilier le Contrat à durée indéterminée en indiquant sur le Site web qu’il ne souhaite plus recevoir de nouvelles livraisons de Produits.

(5) Si le Client résilie le Contrat (que ce soit un contrat à durée déterminée ou indéterminée), Foodmaker remboursera au Client, dans un délai de trente (30) jours civils, toutes les sommes déjà payées par le Client qui ne sont plus dues en raison de la résiliation du Contrat, sur le numéro de compte que le Client aura communiqué à Foodmaker.

 

7. Prix et paiement

(1) Les prix des Produits tels qu’indiqués sur le Site web s’entendent TVA comprise et comprennent les frais d’envoi en Belgique, sauf mention contraire.

(2) Les commandes passées en ligne via le Site web doivent être payées immédiatement par le Client. Pour le paiement, le Client ne peut utiliser que les modes de paiement convenus lors de la commande et indiqués sur le Site web.

(3) En cas d’abonnement et si le Client choisit de payer par PayPal ou par carte de crédit, le montant sera périodiquement prélevé du compte PayPal ou de la carte de crédit du Client. Il est de la responsabilité du Client de veiller à ce que des fonds suffisants soient disponibles pour traiter le paiement.

(4) Sauf convention contraire expresse, Foodmaker n’est pas tenue de livrer les Produits commandés en ligne tant que le Client ne les aura pas payés intégralement.

(5) Pour les paiements en ligne, Foodmaker fait appel à des partenaires professionnels et spécialisés externes qui gèrent une plateforme de paiement. Les données financières du Client qui sont entrées dans le cadre d’un paiement en ligne seront uniquement échangées entre le partenaire externe et les institutions financières concernées. Foodmaker n’a pas accès aux informations financières confidentielles du Client. Les paiements en ligne sont effectués à l’aide de protocoles sécurisés. Tous les paiements en ligne sont soumis aux conditions générales du gestionnaire externe de la plateforme de paiement, qui est seul responsable de la bonne exécution de tous les paiements en ligne.

(6) Le prix à payer par le Client est le prix indiqué dans la confirmation de commande.

(7) Foodmaker est à tout moment autorisée à adapter les prix des Produits en modifiant ces prix sur le Site web. Si le Client n’accepte pas le nouveau prix, il a la possibilité de résilier le Contrat via le Site web, compte tenu des dispositions de l’article 6 des présentes Conditions Générales. Si toutefois le Client ne résilie pas le Contrat et continue à utiliser les Produits après la date d’entrée en vigueur annoncée des nouveaux prix, ceux-ci s’appliqueront automatiquement au Contrat à compter de ce moment-là.
(8) Foodmaker a le droit de suspendre l’exécution du Contrat, et notamment la livraison des Produits, aussi longtemps que le Client n’aura pas (entièrement) satisfait à ses obligations de paiement.

(9) Les Clients professionnels qui passent des commandes pour un usage professionnel peuvent demander une facture lorsqu’ils commandent sur le Site web. Foodmaker adressera exclusivement les factures au Client par voie électronique.

 

8. Livraison/interruption ou suspension de la livraison – transfert de risque

(1) Foodmaker fournit les Produits au Client, le cas échéant sur la base d’un abonnement.

(2) Foodmaker ne livrera les Produits qu’après leur paiement intégral via le Site web.

(3) Foodmaker fait appel pour la livraison des Produits à un partenaire logistique qui livre dans toute la Belgique.

(4) Les livraisons de commandes passées via le Site web sont normalement effectuées le mercredi et le vendredi (à l’exclusion des jours fériés et des jours de pont).

(5) La livraison a lieu à l’adresse indiquée par le Client comme adresse de livraison. Le Client peut modifier son adresse de livraison via le Site web jusqu’à 9 heures du matin au plus tard la veille du jour prévu pour la livraison (mercredi ou vendredi).

(6) Le Client doit veiller à ce que la livraison en main propre (soit par la remise en main propre, soit par une livraison sans contact) des Produits à l’adresse de livraison indiquée par lui soit possible pendant les heures qu’il aura confirmées à Foodmaker. Si la livraison en main propre ne peut se faire pour quelque raison que ce soit, le Client sera en défaut d’acceptation et répondra seul des frais et dommages qui pourraient en résulter. En cas d’impossibilité d’effectuer cette livraison en main propre, Foodmaker exécutera le Contrat en plaçant les Produits chez un voisin ou devant la porte du domicile du Client. La livraison effectuée de cette manière se fera entièrement aux risques du Client et Foodmaker ne sera pas responsable de la détérioration ni de la disparition des Produits.

 

9. Responsabilité

(1) Foodmaker ne sera responsable d’un dommage matériel ou corporel subi par le Client que si ce dommage résulte directement et exclusivement du non-respect d’une obligation de Foodmaker, ou d’une négligence grave ou intentionnelle de la part de Foodmaker ou de ses employés.

(2) La responsabilité de Foodmaker par rapport à des dommages indirects et consécutifs, à un manque à gagner, la perte de revenus ou d’épargnes est exclue.

(3) Foodmaker ne sera en aucun cas responsable de dommages résultant de la fourniture d’informations incorrectes par le Client à Foodmaker, et le Client garantira Foodmaker de toute réclamation de tiers en la matière.

(4) Foodmaker ne sera responsable d’aucun dommage résultant du non-respect de la notice, des instructions d’utilisation ou des avertissements relatifs aux Produits, et le Client garantira Foodmaker de toute réclamation de tiers en la matière.

(5) Si le Client a opté pour une livraison chez ses voisins, devant la porte de son domicile ou par tout autre moyen que la livraison en main propre, il supportera tous les risques y afférents. Foodmaker ne sera pas responsable de la détérioration ni de la disparition des Produits, ni du dommage subi par le Client en conséquence.

(6) La responsabilité de Foodmaker sera en tout cas limitée au montant du Contrat.

(7) Les dispositions des alinéas précédents concernant la responsabilité s’appliquent également à la responsabilité (personnelle) des organes, des collaborateurs et du personnel auxiliaire de Foodmaker qui peuvent s’en prévaloir.

 

10. Défauts et réclamations

(1) Foodmaker garantit la qualité et la fraîcheur de ses Produits pendant la période de consommation indiquée, à condition que le Client conserve les Produits dans l’emballage non ouvert et dans des conditions appropriées.

(2) Les réclamations relatives à une livraison non conforme ou à des défauts apparents doivent être introduites dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la livraison. Après la constatation d’un défaut quelconque, le Client est tenu de cesser immédiatement d’utiliser les Produits en question.

(3) Les réclamations doivent en tout cas toujours être adressées par voie électronique à Foodmaker, avec identification des marchandises concernées et motivation détaillée de la réclamation. À défaut de réclamation dans le délai prévu, le Client est réputé accepter irrévocablement les Produits livrés.

(4) La responsabilité de Foodmaker se limitera en tout cas – au choix et à la discrétion de Foodmaker – à la livraison des Produits manquants ou au remplacement des Produits défectueux. Si une nouvelle livraison de Produits n’est pas (plus) possible ni utile, le Client aura droit au remboursement du prix des Produits manquants ou défectueux.

 

11. Vie privée

Lors du traitement de commandes, Foodmaker traite les Données à caractère personnel. Afin d’informer le Client sur le traitement de ces données, Foodmaker utilise une politique de confidentialité qui peut être consultée sur le Site web via le lien suivant : [LIEN VERS LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ].

 

12. Force majeure

(1) Foodmaker ne sera pas tenue de veiller à la livraison de Produits en cas de force majeure (y compris, sans s’y limiter, les circonstances naturelles, une attaque terroriste, des mesures prises par les pouvoirs publics, des grèves, épidémies ou pandémies, un lock-out, une pénurie de personnel, un bris de machines et/ou d’outils, une pénurie de matières premières et/ou de matériaux, un incendie et des retards chez des fournisseurs ou des sous-traitants ou la faillite de l’un de ceux-ci).

(2) Foodmaker se réserve le droit de suspendre et/ou de prolonger le délai d’exécution du Contrat aussi longtemps que dure la situation de force majeure, sans être redevable d’une quelconque indemnité.

 

13. Divisibilité

La nullité éventuelle d’une ou de plusieurs clauses des présentes Conditions Générales ou d’une partie de celle(s)-ci n’affectera pas la validité ni l’applicabilité des autres clauses ni du reste de la disposition en question. En cas de nullité de l’une des dispositions, Foodmaker et le Client négocieront pour remplacer la disposition nulle par une disposition équivalente conforme à l’esprit des Conditions Générales. Si Foodmaker et le Client ne parviennent pas à s’entendre, le juge compétent pourra réduire la disposition nulle à ce qui est (légalement) admis.

 

14. Droit applicable et règlement de litiges

(1) Tous les Contrats conclus entre Foodmaker et le Client auxquels s’appliquent les présentes Conditions Générales seront exclusivement régis par le droit belge.

(2) Tous les litiges découlant du Contrat conclu entre Foodmaker et le Client seront exclusivement tranchés par les tribunaux d’Anvers, division Turnhout.