PRIVACY VERKLARING 

Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 30 maart 2020.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de website van Foodmaker (hierna de ‘Website’).

Foodmaker NV is een vennootschap opgericht onder het Belgische recht en met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 50, 2260 Westerlo en ondernemingsnummer BTW BE 0844.295.819 (hierna ‘Foodmaker’).

Foodmaker neemt uw privacy en uw rechten als betrokkene bij de verwerking van uw Persoonsgegevens  (zoals hierna gedefinieerd) ernstig.

Deze Privacy Verklaring heeft als doel u te informeren over hoe Foodmaker uw Persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt wanneer u deze Website bezoekt. De verwerking van Persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘AVG’) en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is Foodmaker.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Verklaring of de verwerking van uw Persoonsgegevens gelieve dan contact op te nemen met ons door een e-mail te sturen naar gunter@thefoodmaker.com  ter attentie van Gunter Vuegen .

DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onder ‘Persoonsgegevens’ wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (de ‘Betrokkene’).

Onder ‘Verwerking’ wordt verstaan één of meerdere bewerkingen van Persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR FOODMAKER VERZAMELD? 

Foodmaker zorgt ervoor dat uw Persoonsgegevens verwerkt worden op een adequate, relevante manier en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wetgeving.

Persoonsgegevens die Foodmaker mogelijks over u verzamelt, zijn:

·         Profielgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, leeftijd, e-mailadres, adres voor levering, adres voor facturatie, telefoonnummer, rekeningnummer.; 

·         Gebruiks- en technische gegevens: gegevens betreffende het klikgedrag op onze Website, IP-adres, toestel ID, duur van het bezoek, browser type, etc.;

·         Gegevens in verband met klachten, vragen en opmerkingen: dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt: naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc. Gelieve geen gevoelige informatie zoals informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen of bankrekeningnummers in te geven.

·         Gegevens in het kader van direct marketing: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, etc.;

·         Cookies: voor meer informatie omtrent het gebruik van Cookies, wordt verwezen naar het Cookie Beleid van Foodmaker.

Foodmaker verzamelt en verwerkt bijzondere categorieën van Persoonsgegevens uitsluitend met uw expliciete toestemming of indien Foodmaker daartoe verplicht wordt door een wettelijke bepaling. Zo kan Foodmaker gegevens over allergieën verwerken indien u deze met ons deelt.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT FOODMAKER DEZE PERSOONSGEGEVENS EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGROND?

Foodmaker verzamelt en gebruikt Persoonsgegevens enkel voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal gegevens dus niet verder gebruiken op een met die doeleinden onverenigbare wijze.

Indien Foodmaker uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken.

Indien Foodmaker uw gegevens verwerkt op basis van zijn gerechtvaardigd belang, kan u steeds aangeven dat uw belang zwaarder doorweegt.

Indien Foodmaker uw gegevens verwerkt op basis van de uitvoering van de overeenkomst die u afsluit voor de levering door Foodmaker van producten, beschreven op de Website (hierna de “Overeenkomst”), kunt u de Overeenkomst beëindigen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden (beschikbaar op de Website).

Indien Foodmaker uw gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, kan u steeds vragen deze verwerking, inclusief de profilering voor marketingdoeleinden stop te zetten. In dit geval is het mogelijk dat u bepaalde promoties niet meer kan verkrijgen.

Profielgegevens

doeleinden

De Persoonsgegevens worden verwerkt voor het aanmaken van een persoonlijk profiel op de Website en om Foodmaker toe te laten haar verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren.

grondslag voor de verwerking

Uitvoering van de Overeenkomst

Gebruiks- en technische gegevens

doeleinden

De Persoonsgegevens worden verzameld voor statistische doeleinden en teneinde het gebruik van de Website te vereenvoudigen en de werking ervan te verbeteren.

grondslag voor de verwerking

Uitvoering van de Overeenkomst

Gegevens i.v.m. klachten, vragen opmerkingen

doeleinden

De Persoonsgegevens worden verzameld om te antwoorden op uw vragen, klachten en/of opmerkingen.

grondslag voor de verwerking

Uitvoering van de Overeenkomst

Gegevens in het kader van direct marketing

doeleinden

De Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van direct marketing berichten

grondslag voor de verwerking

Toestemming

Cookies

doeleinden

Voor meer informatie omtrent het gebruik van Cookies, wordt verwezen naar het Cookie Beleid van Foodmaker. 

grondslag voor de verwerking

 

MET WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD?

Indien vereist voor de doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens verzameld worden, is het mogelijk dat Foodmaker uw Persoonsgegevens doorgeeft aan andere entiteiten of leden van de Foodmaker groep (verwerkers). Een overzicht van deze entiteiten is verkrijgbaar  door een verzoek te sturen naar info@foodmaker.be.

Foodmaker zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen met verwerkers. U geeft uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegevens te delen zoals omschreven in deze Privacy Verklaring. Verwerkers van Foodmaker handelen steeds onder verantwoordelijkheid van Foodmaker. Indien Foodmaker beroep doet op verwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG, en die de verwerking van uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Wij delen uw Persoonsgegevens mogelijks mee aan derden, voor het rondzenden van onze nieuwsbrief, voor het uitvoeren van bepaalde verplichtingen onder de Overeenkomst (o.a. leveringen), het opslaan en verwerken van uw Persoonsgegevens, het beantwoorden van uw vragen, het optimaliseren van onze Website, etc.

Wanneer een regelgeving of juridische procedure Foodmaker ertoe verplicht of een overheidsinstantie Foodmaker hierom verzoekt in het kader van acties ter handhaving van de wet zullen uw Persoonsgegevens eveneens worden gedeeld. Bij vermoeden van vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten, ziet Foodmaker zich altijd genoodzaakt om bepaalde Persoonsgegevens door te geven, dit ter preventie van fysieke schade of financieel verlies.

Foodmaker deelt en verkoopt uw Persoonsgegevens nooit met/aan commerciële partners.

Wanneer u via onze Website zou worden doorverwezen naar een andere website of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die voor die website of applicatie van toepassing zijn.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR LANDEN BUITEN DE EER

Wij verzekeren dat een doorgifte van uw Persoonsgegevens naar een derde land zal gebeuren met inachtneming van de nodige garanties en overeenkomstig de bepalingen van de AVG.

 

U gaat akkoord met de doorgifte van uw Persoonsgegevens naar een derde land.

 

UW RECHTEN

Foodmaker streeft naar transparantie, niet alleen met betrekking tot de manier waarop uw Persoonsgegevens verwerkt worden, maar ook omtrent de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot die verwerking van Persoonsgegevens. Daarom volgt hieronder een overzicht van uw rechten.

Wanneer u uw rechten wenst uit te oefenen kunt u contact opnemen met de klantendienst via info@foodmaker.be. Wanneer u contact opneemt met onze klantendienst, kan men uw identiteit controleren om te voorkomen dat uw Persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Foodmaker verbindt zich ertoe onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek met betrekking tot een van onderstaande rechten te antwoorden op uw verzoek. Uw verzoek wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat uw aanvraag compleet is, dit houdt ook in dat Foodmaker van u een identiteitsbewijs verkreeg overeenkomstig de hierna beschreven procedure, of dat er op een andere manier zekerheid werd verkregen van uw identiteit. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden verlengd worden. In dat geval stelt Foodmaker u in elk geval zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek in kennis van dergelijke verlenging.

Hoe kan ik mijn identiteit bewijzen?

U kunt uw identiteit bewijzen met eender welk door u gekozen bewijsmiddel, bijvoorbeeld een kopie van uw rijbewijs of van uw internationaal paspoort. U kan dit ook doen door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart door te geven. Omdat e-mails niet altijd veilig zijn, raden wij u aan het nummer van het document en uw pasfoto af te dekken en melding te maken van het feit dat deze kopie werd gemaakt om door te sturen naar Foodmaker.

Na gebruik zal Foodmaker deze kopieën vernietigen.

RECHT OP TOEGANG TOT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage van de Persoonsgegevens die Foodmaker over u verwerkt.

Volgens de wetgeving heeft u eveneens het recht informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden; de betrokken categorieën van Persoonsgegevens; de (categorieën van) ontvangers van Persoonsgegevens; indien mogelijk, de periode gedurende welke de Persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen; het recht op rectificatie of gegevensverwijdering, het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens; het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit; de bron van de gegevens indien deze niet bij u werden verzameld; het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en profilering; en de waarborgen die genomen worden om Persoonsgegevens te beschermen in geval deze worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie.

U heeft eveneens het recht om een kopie van uw gegevens te vragen. Indien u bijkomende kopieën wenst, kan Foodmaker u daarvoor een vergoeding aanrekenen zoals door de wet vermeld.

Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, en indien u niet om een andere regeling verzoekt, verstrekt Foodmaker u de informatie in een gangbare elektronische vorm om aan uw verzoek tegemoet te komen.

RECHT OP RECTIFICATIE, BEPERKING EN VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht uw Persoonsgegevens te (laten) corrigeren indien deze onjuist zijn.

U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te vragen, d.w.z. de verwerking van uw Persoonsgegevens stop te zetten, zonder ze te laten verwijderen uit onze databanken. Dit recht kan enkel worden gebruikt in de gevallen die door de wet worden voorzien, bijvoorbeeld gedurende de periode waarin wij de juistheid nakijken van betwiste gegevens, of in afwachting van een antwoord op uw bezwaarmaking.

U heeft eveneens het recht de verwijdering van uw Persoonsgegevens te vragen in de volgende gevallen:

·         Indien de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;

·         Indien u de toestemming waarop de verwerking van Persoonsgegevens berust, intrekt en er geen andere rechtsgronden zijn voor de verwerking;

·         Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;

·         Indien uw Persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;

·         Indien uw Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Europese Unie of het Belgische recht.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht de gegevens die u aan Foodmaker heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze verder over te dragen indien:

·         de verwerking van Persoonsgegevens berust op toestemming of op een overeenkomst, en

·         de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

U heeft ook het recht om uw Persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

RECHT OM ZICH TE VERZETTEN TEGEN HET GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING (INCL PROFILERING)

Op grond van de AVG en de ePrivacy regelgeving heeft Foodmaker uw specifieke, voorafgaandelijke toestemming nodig om u direct marketing te kunnen sturen via elektronische communicatie (zoals e-mail, sms, enz.). Indien u hiervoor toestemming geeft, heeft u nadien echter te allen tijde het recht om u gratis en op eerste verzoek te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Om u specifiek te verzetten tegen profiling voor commerciële doeleinden dient u dit aan de klantendienst van Foodmaker te vragen. Indien u dit vraagt zal Foodmaker uw aankoopgedrag en uw transactionele gegevens niet meer analyseren. Foodmaker zal ook geen analyse meer maken op artikelen die u mogelijks kunnen interesseren. Als u het wenst kunt u wel nog algemene commerciële communicatie krijgen (vb. nieuwsbrief). De communicatie kan gepersonaliseerd zijn (u wordt met uw naam aangeschreven, u krijgt de communicatie in uw taal, u krijgt de communicatie voor uw regio), maar de inhoud ervan zal in geen geval gebaseerd zijn op uw aankoopgedrag en kan dus minder relevant voor u zijn.

U kan ook nog tevredenheidsenquêtes krijgen. Deze houden geen direct marketing in, ze worden niet gemaakt op basis van een analyse van uw aankoopgedrag. Indien u deze niet meer wenst te krijgen, kunt u zich steeds uitschrijven.

U kan dit recht uitoefenen

·         door contact op te nemen met de klantendienst via info@thefoodmaker.be;

·         door u uit te schrijven van de marketing communicatie (onderaan elke elektronische communicatie wordt hiervoor een link voorzien). 

RECHT OM ZICH TE VERZETTEN TEGEN HET GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR ANDERE DOELEINDEN (INCL PROFILERING)

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen het gebruik, inclusief de profilering, van uw Persoonsgegevens, indien deze door ons gebruikt en verwerkt worden ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Zodra u uw recht van verzet uitoefent, stoppen wij de verwerking van uw Persoonsgegevens tenzij:

·         Foodmaker dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren om de gegevens alsnog te verwerken, die zwaarder doorwegen dan uw belangen als klant; of

·         indien Foodmaker uw gegevens in de toekomst nodig kan hebben voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

U heeft steeds het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS 

Foodmaker bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.

De bewaringstermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Persoonsgegevens verzameld worden. Foodmaker gebruikt het doeleinde dan ook als één van de criteria om te bepalen hoe lang uw Persoonsgegevens zullen worden bijgehouden. Andere criteria kunnen bijvoorbeeld zijn: de verplichting om op grond van een wettelijke bepaling uw gegevens voor een wettelijk bepaalde termijn bij te houden of de duurtijd van de periode waarvoor we met u een klantenrelatie aangaan of diensten aan u leveren.

Foodmaker verbindt zich ertoe om na afloop van de bewaringstermijn de Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden op een veilige manier te wissen, te vernietigen of te anonimiseren.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Foodmaker zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES/APPLICATIES

Deze Website kan links bevatten naar websites/applicaties die worden beheerd door ondernemingen buiten Foodmaker. Die andere websites hebben een eigen privacyverklaring die u aandachtig moet doorlezen wanneer u daar naartoe surft. In geen geval kan Foodmaker verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die websites noch voor enige verwerking van Persoonsgegevens door deze derde partijen.

Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):

a)    Facebook: http://facebook.com/about/privacy;

b)    Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;

c)    LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;

d)    Twitter: http://twitter.com/privacy;

e)    Pinterest: http://policy.pinterest.com/en/privacy-policy;

f)     LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=or-search&veh=www.google.com

g)    TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en#privacy-eea

h)    Sportify: https://www.spotify.com/be-nl/privacy/

i)     Deliveroo: https://deliveroo.be/en/privacy

j)     One2Three: https://one2three.be/nl/privacy-policy/

BIJWERKING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacy Verklaring wordt regelmatig bijgewerkt om de verwerking van uw Persoonsgegevens door Foodmaker correct te weerspiegelen. Hiervan wordt u niet voorafgaandelijk in kennis gesteld. Eventuele aanpassingen worden wel op de Website van Foodmaker onder de aandacht gebracht.

Bovenaan deze Privacy Verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

CONTACTEER ONS

Voor vragen, klachten of het indienen van verzoeken kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar info@thefoodmaker.be[TG10]